Interpelacja Adama Bielana w sprawie dyrektywy o leczeniu transgranicznym

Adam Bielan złożył interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy o leczeniu transgranicznym, której wejście w życie jest w Polsce zagrożone.

Poniżej treść zapytania Adama Bielana do Komisji Europejskiej ws. mającej wejść niebawem w życie dyrektywy o leczeniu transgranicznym z dnia 8.10.2013.

 

Mająca niebawem zacząć obowiązywać, dyrektywa dotycząca transgranicznej opieki zdrowotnej stanowi istotny instrument ułatwiający pacjentowi podejmowanie leczenia w placówkach na terenie całej Wspólnoty,a także krajowych ośrodkach niepublicznych. Jest, w mojej opinii, ważną zdobyczą europejskich obywateli, wyrażającą interes każdego z nich.

Tymczasem polskie władze, w obawie o stan finansów państwa, dążą do ograniczenia uprawnień z niej wynikających. Skonkretyzowana ma być lista świadczeń medycznych oraz każdorazowo wymagana zgoda krajowego ubezpieczyciela, od której uzależniona będzie możliwość uzyskania zwrotu kosztów leczenia. Są to założenia kwestionujące zasadniczy wymiar tejże dyrektywy.

Działając w interesie polskich pacjentów zwracam się z prośbą o informacje:

1. Czy instytucje europejskie współpracują z polskim rządem, bądź nadzorują prace, w zakresie wprowadzenia planowanych ograniczeń dyrektywy? W szczególności, czy Komisja wyraża zgodę na implementację jedynie części przepisów?
2. Czy zastosowanie wspomnianych ograniczeń nie pozostaje w sprzeczności z prawem wspólnotowym oraz jakie kary grożą państwu członkowskiemu w przypadku niedostosowania krajowych przepisów w sprawach regulowanych dyrektywą?
3. Środowiska lekarskie w Polsce wyrażają również niepokój w odniesieniu do niespójnych przepisów dotyczących leczenia obcokrajowców (choćby w zakresie tłumaczenia i przechowywania dokumentacji medycznej). Czy i w jaki sposób Komisja przewiduje rozwiązanie tej kwestii?

 

Adam Bielan