Staże i praktyki

Staż w instytucjach europejskich to doskonała perspektywa nabycia doświadczenia zawodowego. To niepowtarzalna możliwość poznania od wewnątrz sposobu funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej czy Rady Europy. To także narzędzie do rozwoju zainteresowań i zawiązania międzynarodowych przyjaźni.

Staż w biurze Adama Bielana w Brukseli

Adam Bielan będąc Posłem do Parlamentu Europejskiego, przez dekadę zapraszał osoby zainteresowane tematyką Unii Europejskiej na płatne staże w biurze poselskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Staż w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski oferuje możliwość odbycia różnego rodzaju stażów w Sekretariacie Generalnym. Mają one na celu zdobycie doświadczenia zawodowego oraz praktycznej wiedzy na temat działalności Parlamentu.

Staże dla absolwentów szkół wyższych

Celem staży dla absolwentów szkół wyższych jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Staże te obejmują:

  • stypendia im. Roberta Schumana, opcja ogólna
  • stypendia im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska.

Kandydaci na staż dla absolwentów szkół wyższych:

  • muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 przepisów wewnętrznych;
  • muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 przepisów wewnętrznych;
  • muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej;
  • nie mogą mieć ukończonego wcześniej stażu lub okresu odpłatnego zatrudnienia dłuższego niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.
  • Kandydaci ubiegający się o stypendium im. Roberta Schumana w ramach kierunku dziennikarskiego muszą ponadto posiadać kompetencje zawodowe poświadczone publikacjami, przynależnością do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub posiadaniem dziennikarskich kwalifikacji zawodowych uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach kandydujących do przystąpienia do UE.

Staże rozpoczynają się w dniach 1 marca oraz 1 października i trwają przez okres pięciu miesięcy. Czas ten nie podlega przedłużeniu. Podania należy składać kolejno od 15 sierpnia do 15 października oraz od 15 marca do 15 maja do godz. 24.

Aby ubiegać się o staż, należy spełnić wspomniane warunki oraz wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny wraz ze szczegółowymi informacjami na stronie http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/007cecd1cc/Traineeships.html

Staże szkoleniowe

Parlament Europejski oferuje możliwość odbycia stażu szkoleniowego kandydatom, którzy przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków o staż legitymują się dyplomem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia nauki na studiach wyższych lub odbyli równorzędne studia wyższe lub techniczne. Na staż przyjmowani są przede wszystkim kandydaci, którzy muszą odbyć staż w ramach swojego cyklu szkoleniowego, pod warunkiem że do dnia rozpoczęcia stażu ukończyli 18 rok życia.

Czas trwania stażu szkoleniowego wynosi od jednego do czterech miesięcy, ale możliwe są odstępstwa.

Aby móc ubiegać się o staż, należy spełniać warunki przyjęcia oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej, dostępny wraz ze szczegółowymi informacjami pod adresem http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/007cecd1cc/Traineeships.html

Staże dla osób niepełnosprawnych

Parlament Europejski wspiera równość szans i zachęca niepełnosprawne kobiety i mężczyzn do składania podań o udział w programach staży.

Parlament Europejski oferuje osobom niepełnosprawnym płatne staże, które jako instrument pozytywnego działania mają na celu ułatwienie integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.

Staże te są przeznaczone zarówno dla absolwentów uniwersytetów lub innych instytucji szkolnictwa wyższego, jak i dla osób o kwalifikacjach niższych niż uniwersyteckie.

Głównym celem programu jest umożliwienie zdobycia istotnego i cennego doświadczenia zawodowego oraz zapoznania się z działalnością Parlamentu Europejskiego.

Staże rozpoczynają się w dniach 1 marca oraz 1 października i trwają przez okres pięciu miesięcy. Czas ten nie podlega przedłużeniu. Podania należy składać kolejno od 15 sierpnia do 15 października oraz od 15 marca do 15 maja do godz. 24.

Szczegółowe informacje na temat staży znajdują się pod adresem http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/007cecd1cc/Traineeships.html

Staże w innych instytucjach unijnych

Rozmaite instytucje unijne oferują możliwość odbycia praktyk mających na celu zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat ich działalności.

Szczegółowe informacje na temat staży w Komisji Europejskiej oraz aplikacja zgłoszeniowa dostępne są na stronie http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Szczegółowe informacje na temat staży w Radzie Unii Europejskiej znajdują się pod adresem

http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office?lang=pl

Informacje o stażach organizowanych przez Europejskiego Rzecznika Praw Europejskich znaleźć można na http://www.ombudsman.europa.eu/pl/atyourservice/recruitment.faces