Sukcesy

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2007 – 2009.

Współtwórca i w latach 2009 – 2011 wiceprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Pomysłodawca powstania Koła Polskiego, zrzeszającego wszystkich polskich europosłów, niezależnie od ich przynależności do frakcji politycznych. W Parlamencie Europejskim, gdzie podziały rysują się  według sympatii politycznych, a nie przynależności narodowej, Koło Polskie jest bardzo wyjątkowe.

Lider rankingu aktywności polskich europosłów na www.MEPranking.eu

Jako jeden z najaktywniejszych europarlamentarzystów, Adam Bielan wykazał się ponad 400 wystąpieniami na posiedzeniach plenarnych PE. Podczas debat parlamentarnych aktywnie uczestniczył w tworzeniu prawa, zwracając uwagę na dochowanie traktatowych zasad w procesie legislacyjnym, zwłaszcza na zachowanie jednolitych ram instytucjonalnych, a także poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich.

W październiku 2010 roku, będąc członkiem delegacji PE do Mołdawii, spotkał się z przedstawicielami mołdawskiego rządu i opozycji, organizacji pozarządowych i z dziennikarzami, aby uzyskać informacje na temat sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.

W dniach 25-28 października 2013 roku uczestniczył w misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich w Gruzji w ramach oficjalnej delegacji Parlamentu Europejskiego. Wziął udział w szeregu spotkań, między innymi z kandydatami na urząd prezydenta Gruzji, a same wybory obserwował w komisjach położonych w okolicach Gori i Mtskhety.

Jako delegat parlamentarnej grupy ECR, w trakcie politycznie niestabilnego dla Ukrainy okresu, uczestniczył 4 i 5 listopada 2013 roku w Kijowie w spotkaniach z prezydentem i premierem Ukrainy, przewodniczącym parlamentu ukraińskiego oraz przedstawicielami opozycji. Rozmowy dotyczyły  napiętych relacji między obozem rządzącym, a jego przeciwnikami oraz próba negocjacji z władzami Ukrainy w celu załagodzenia konfliktu.

Wizyta grupy ECR w Kijowie 4-5.11.2013

Będąc koordynatorem Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) z ramienia grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Adam Bielan zaangażował się w następujące kwestie:

–  prace nad projektem dyrektywy o jednakowych prawach konsumentów kupujących przez Internet w całej Unii Europejskiej i przyjęcie jej przez Parlament Europejski. Dyrektywa ta zacznie obowiązywać w Polsce w połowie 2014 roku. Niemały wkład w jej uchwalenie miał Adam Bielan, który był sprawozdawcą z ramienia Grupy EKR. Podczas prac nad dokumentem skutecznie zabiegał o to, by polskim konsumentom nie zostały odebrane prawa do wyboru pomiędzy naprawą, wymianą produktu, obniżeniem jego ceny i zwrotem pieniędzy w przypadku niezgodności towaru z opisem;

– prowadzenie procesu legislacyjnego, jako sprawozdawca z ramienia Grupy EKR, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”). Regulacje te mają na celu zmniejszenie biurokracji, poprzez ułatwienie przepływu informacji i przyspieszenie podejmowania decyzji administracyjnych pomiędzy krajami członkowskimi. Raport został przyjęty zdecydowaną większością głosów przez Parlament Europejski we wrześniu 2012 roku;

– współtworzenie unijnych reguł dotyczących zamówień publicznych, stwarzających bardziej przystępne warunki przetargów dla sektora publicznego, przedsiębiorców i obywateli. Dyrektywa ta została ostatecznie przyjęta przez Parlament Europejski 15 stycznia 2014 roku i wraz z wejściem w życie wprowadzi m. in. elektroniczny system zamówień publicznych oraz rezygnację z kryterium ceny jako głównego w rozstrzyganiu przetargów na rzecz stosunku jakości do ceny. Jeśli reforma będzie miała podobny kształt w przyszłości, istnieje duża szansa podniesienia poziomu świadczonych usług w ramach inwestycji publicznych;

– aktywny udział przy opracowaniu dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, umożliwiającą dostęp przedstawicielom wielu zawodów w Polsce do unijnegorynku pracy, np. pielęgniarek;

– przygotowanie raportu dotyczącego obniżenia i ujednolicenia opłat roamingowych w obrębie Unii Europejskiej. Dzięki temu opłaty te pozostają obecnie na niskim poziomie, a w przyszłym roku praktycznie znikną;

– złożenie poprawek do projektu dot. opłat interchange, pobieranych za detaliczne transakcje handlowe przy użyciu kart płatniczych. Kompromis, wzywa do harmonizacji i obniżenia opłat w jednolitym Obszarze Płatniczym w Euro (SEPA).Treść kompromisu zwraca szczególną uwagę na fakt, że opłaty te powinny być stopniowo ujednolicane w sposób zgodny z respektowaniem zasad konkurencji, przy nadal otwartym i przejrzystym rynku;

-współtworzenie unijnego prawa w zakresie dot. walki z nieuczciwymi praktykami biznesowymi, w funkcji sprawozdawcy z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR). Praktyki te narażają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa w całej Unii Europejskiej na straty rzędu miliardów euro. Takie praktyki są obecnie prawnie zakazane jedynie w Belgii i Austrii;

-współtworzenie prawa jako sprawozdawca do projektu Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności. Przyjęta opinia wzywa do pogłębienia współpracy z Rosją w obszarze Morza Bałtyckiego, postuluje jej podkreślenie w nowym Porozumieniu o Partnerstwie i Współpracy oraz zwraca uwagę na fakt, że do polepszenia stosunków między UE i Moskwą niezbędne będzie przestrzeganie przyjętych przez Rosję zobowiązań oraz wzmocnienie zasad państwa prawa w tym kraju;

-przedstawienie opinii jako poseł kontrsprawozdawca w sprawie kryzysu żywnościowego, oszustw w łańcuchu dostaw żywności i nadzoru nad nimi podczas prac w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, zwracająca uwagę na kwestię większej koordynacji pomiędzy krajowymi nadzorującymi służbami weterynaryjnymi. Adam Bielan zaznaczył konieczność wzmocnienia systemów egzekwowania prawa w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy dopuszczają się złych praktyk oraz zaznaczył, że równie ważne jak dokładne monitorowanie jakości żywności jest wprowadzenie zrozumiałych etykiet produktów żywnościowych (np. nie jest powszechnie znany wpływ emulgatorów albo hydrolizatu na ludzki organizm);

-przedstawienie opinii jako poseł kontrsprawozdawca w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

-przedstawienie opinii jako poseł kontrsprawozdawca w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 zatytułowanego „Przyszłość z energią”;

-przedstawienie opinii jako poseł sprawozdawca nt. wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) niektórych zadań związanych z ochroną praw własności intelektualnej, w tym zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego w charakterze europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa.

Adam BIELAN
Adam BIELAN

Adam Bielan nieustannie zabiega o polskie interesy w Unii Europejskiej. Jest orędownikiem polskiej racji stanu w ponad 100 sprawach , m. in. w związku z:

-pozwaniem Polski za stosowanie obniżonego VAT na produkty medyczne,
-obniżeniem stawki VAT na e-booki,
-transportem polskich towarów za wschodnią granicę UE,
-ograniczeniami w funkcjonowaniu w Polsce dyrektywy o leczeniu transgranicznym,
-nałożeniem kar na Polskę za przekroczenie kwot mlecznych,
-finansowaniem działań na rzecz innowacji i rozwoju,
-wstrzymaniem przez Komisję Europejską wypłat funduszy na rozbudowę polskich dróg
-wyrównaniem poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej.

Będąc współautorem 212 rezolucji Parlamentu Europejskiego, Adam Bielan dąży do wywierania nacisku na władze państw trzecich, które nie przestrzegają Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, prawa do życia, zakazu tortur, nie szanują życia prywatnego i rodzinnego, czy ograniczają wolność myśli, sumienia, wyznania i wolność słowa. Niektóre z rezolucji dotyczyły m.in. sytuacji łamania praw człowieka w Bangladeszu, Republice Środkowoafrykańskiej, Sri Lance, Sudanie, nieprawidłowości w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Boliwii oraz prześladowania chrześcijan w Syrii, Pakistanie, Iranie i Egipcie.