Interpelacja Adama Bielana w sprawie PLL LOT

Adam Bielan zwrócił się do Komisji Europejskiej z zapytaniem dot. konsekwencji pomocy publicznej dla PLL LOT. Polski przewoźnik otrzymawszy pomoc publiczną, został zmuszony do ograniczenia siatki połączeń międzynarodowych. W efekcie już od 31 marca br. skasowane zostały zagraniczne loty z portów regionalnych, w tym z Krakowa.

Poniżej pełna treść zapytania:

Przedmiot: W sprawie konsekwencji pomocy publicznej dla PLL LOT

W wyniku udzielenia polskiemu przewoźnikowi lotniczemu PLL LOT pomocy publicznej w wysokości 400 mln PLN spółka zmuszona została do ograniczenia siatki połączeń międzynarodowych. W efekcie już od 31 marca br. skasowane zostaną zagraniczne loty z portów regionalnych, w tym z Krakowa. Z dostępnych w prasie informacji wynika, że jest to następstwem postawionego przez Komisję warunku zgody na udzielnie ww. pomocy dla LOT. Chociaż stanowisko Komisji respektuje konieczność zagwarantowania uczciwej konkurencji w sektorze lotnictwa cywilnego, to jednak jego konsekwencje mogą godzić w interesy konsumentów, w tym przypadku pasażerów LOT.

W oparciu o powyższe proszę o odpowiedź:

Czy Komisja przeprowadziła analizę dotyczącą sposobu wypełnienia próżni wynikającej z likwidacji międzynarodowych połączeń w ofercie LOT, przez innych przewoźników? Jeżeli tak, w jakim stopniu oferta ta zostanie podtrzymana?

Czy Komisja, formułując warunki, w oparciu o które wydała zgodę na pomoc publiczną dla LOT, kierowała się interesem polskich pasażerów, nierzadko stałych klientów narodowego przewoźnika?

Czy i w jakim zakresie istnieje możliwość ponownego uruchomienia przez LOT zlikwidowanych połączeń?

Poniżej odpowiedź udzielona przez komisarza Joaquina Almunię w imieniu Komisji Europejskiej

W maju 2013 r. Komisja zatwierdziła pomoc na ratowanie LOT-u zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004). Pomoc ta została zatwierdzona tymczasowo, do momentu, kiedy Komisja będzie mogła zająć stanowisko w sprawie planu restrukturyzacji LOT-u, i nie była uzależniona od anulowania jakichkolwiek połączeń międzynarodowych oferowanych przez LOT. W czerwcu 2013 r. Polska zgłosiła, zgodnie z wytycznymi, plan restrukturyzacji LOT-u, który przewidywał anulowanie niektórych połączeń międzynarodowych w ramach proponowanych środków wyrównawczych.

W listopadzie 2013 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające dotyczące zgodności planu restrukturyzacji LOT-u z rynkiem wewnętrznym. Ponieważ dotychczas nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie planu restrukturyzacji LOT-u, Komisja nie jest w stanie wypowiedzieć się na temat zaproponowanych przez Polskę środków wyrównawczych i gotowości innych przewoźników do oferowania połączeń na tych samych trasach. Ponadto Komisja nie może wypowiedzieć się na temat obecnej strategii biznesowej LOT-u lub harmonogramu oferowanych połączeń.

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację wywiera zakłócający wpływ na rynek wewnętrzny. W celu minimalizacji tych skutków w wytycznych w sprawie ratowania i restrukturyzacji zawarto wymóg podjęcia środków wyrównawczych. W przeciwnym razie pomoc zostanie uznana za „pozostającą w sprzeczności z interesem wspólnym“, a zatem za niezgodną ze wspólnym rynkiem. Komisja określa adekwatność środków wyrównawczych w odniesieniu do konkretnych przypadków.

LOT będzie w stanie ponownie zapewnić połączenia, które proponuje usunąć z harmonogramu, jednak dopiero po zakończeniu okresu restrukturyzacji, tj. po skutecznym wdrożeniu planu restrukturyzacji.